قرار داد ساخت پروسس تانک مخصوص ماست و یونیت CIP جهت صادرات به کشور ارمنستان


صادرات پروسس تانکهای سه جداره و یونیت CIP به کشور ارمنستان