قرار داد ساخت 5 دستگاه وت پنیر سازی دو جداره


قرار داد ساخت 5 دستگاه وت پنیر سازی دو جداره با قابلیت تزریق بخار یا آبگرم