قرار داد طراحی و ساخت 3 دستگاه پروسس تانک سه جداره با همزن اسکرپ مخصوص پنیر جهت صادرات به کشور افغانستان


قرار داد طراحی و ساخت پروسس تانک سه جداره با همزن اسکرپ مخصوص پنیر جهت صادرات به کشور افغانستان